Volg SNNC op Facebook Volg SNNC op Twitter Volg SNNC op Pinterest

Algemene bezoekersvoorwaarden Stichting Noord Nederlandse Concerten

 

Stichting Noord Nederlandse Concerten
Vlasserslaan 10
9971 AP Ulrum

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 59313358 

 

1 Bezoekersvoorwaarden
1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting Noord Nederlandse Concerten gevestigd in de Gemeente de Marne.
1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Noord Nederlandse Concerten, hierna de noemen: 'SNNC', en een bezoeker van het evenement/concert. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker hierna te noemen: ‘de Bezoeker’ wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met SNNC sluit ter zake van het bijwonen van een door SNNC dan wel door een derde in het gebouw van SNNC, zijnde kerk, concert- of theaterzaal of enige locatie waar het evenement plaatsvindt (hierna: ‘het Gebouw’, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het gebouw op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet t.b.v. het te organiseren evenement. Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met SNNC heeft gesloten.
1.3 SNNC zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. SNNC zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten, SNNC zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. SNNC spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnemen met het bestuur van SNNC. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt SNNC hiervoor zijn verontschuldigingen aan.
   
2 Kaartverkoop / Aanbiedingen / Prijzen
2.1 Alle door SNNC, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (progamma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. SNNC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door SNNC en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt in aankondigingen in de media, bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.
2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van SNNC te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.
2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (a) in geval van een verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (b) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan SNNC heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan SNNC om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, of (c) het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan SNNC verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Hieronder wordt o.m. verstaan ernstige ziekte van dirigent en/of uitvoerenden, overmacht door storm, brand, overstromingen, aardbeving, of andere ontregelende weersomstandigheden, al dan niet voorafgegaan door een landelijk, regionaal of plaatselijk afgegeven weeralarm door gevestigde autoriteiten, Energievoorziening, uitval, korte of langdurige stroomstoringen, uitvallen van airco of noodzakelijke verwarming. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
2.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van SNNC, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan.
De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van SNNC of van andere erkende (voor-)verkoopadressen.
   
3 Verblijf in het gebouw
3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van SNNC gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van SNNC de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
3.2 Het is de bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in het gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren het Gebouw binnen te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het gebouw mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van SNNC gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of    stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;
3.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van SNNC inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.4 Het is niet toegestaan aan bezoeker foto-, video-, film-, geluid- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van SNNC te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van SNNC zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.5 SNNC behoudt zicht het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.
3.6 Binnen het Gebouw gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Gebouw is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
   
4 Aansprakelijkheid van SNNC
4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
4.2 SNNC is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van SNNC en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen SNNC verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van SNNC wordt ondermeer uitgesloten voor:
a. schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door SNNC ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van SNNC gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen SNNC en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;
4.3 SNNC is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van SNNC. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van SNNC onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien), die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van SNNC c.q. in het Gebouw, weeromstandigheden en om welke reden dan ook niet-functioneel openbaar vervoer.
   
5 Reclame / klachten
5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen SNNC en de Bezoeker dienen het bestuur van SNNC binnen zeven dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door SNNC niet in behandeling genomen.
5.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door SNNC te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van SNNC:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen SNNC en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringen daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nadat te identificeren bezoekers zal SNNC het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten (in de zalen) van het Gebouw;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zich voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen; g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
SNNC. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op uitvoerenden;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
k. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen;
   
6 Persoonsgegevens
6.1 Gegevens die betrekking hebben tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door SNNC worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie. SNNC is de houder van deze registratie.
   
7 Overige voorwaarden / regelingen
7.1 Eigen (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van SNNC.
   
8 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
8.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en SNNC is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en SNNC voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
   
  Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen.
   
  www.snnc.nl | info@snnc.nl | secretaris@snnc.nl